РОБОЧА ПРОГРАМА

2016-01-11

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ управління освіти і науки

від 04.01.2016 № 2

РОБОЧА ПРОГРАМА

атестаційної експертизи КУ Сумського СНВК № 37 «Зірочка»

Основні напрямки, що вивчаються Форми та методи збору і аналізу інформації Документи, що подаються навчальним закладом Питання, що підлягають вивченню та аналізу Відповідальна особа
1. Ведення ділової документації, у тому числі фінансової Пам’ятка 1.1., 1.2., 1.3. 1.4. Вивчення та аналіз ділової документації. Бесіда з керівником закладу, вихователем-методистом, заступником з початкової ланки, педагогами. Номенклатура справ навчального закладу. Обов'язкова документація згідно з вимогами Інструкції з діловодства у дошкільному навчальному закладі, затвердженої наказом НВК. Розпорядчі документи щодо створення (реорганізації) НВК. Статут. Акти готовності НВК до нового навчального року. Акти на право постійного користування земельною ділянкою. Фінансово – господарчі документи відповідно до вимог чинного законодавства. З'ясувати: - стан дотримання вимог Інструкції з діловодства у дошкільному навчальному закладі; - наявність номенклатури справ; - стан ведення ділової документації у закладі та її збереження; - стан дотримання нормативних вимог до складання документів, їх змістовність; - ведення документів державною мовою; - організація документообігу в закладі; - відповідність установчих документів НВК чинному законодавству про дошкільну освіту; - відповідність режиму роботи НВК вимогам законодавства та типу закладу; - стан ведення фінансової документації. Зробити висновок щодо: стану ведення ділової документації та її відповідності вимогам чинного законодавства. Данильченко А.М. –начальник управління освіти і науки Сумської міської ради. Дрига Т.В. – заступник начальника управління освіти і науки Сумської міської ради Феденко О.О. –головний спеціаліст управління освіти і науки, член освітньої громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти» Комарова Н.В. – головний бухгалтер управління освіти і науки
2. Загальний стан території, будівель та приміщень навчального закладу П. 2 Огляд території, приміщень. Вивчення та аналіз документів. Бесіда з керівником закладу, заступником з господарчої частини, сестрою медичною старшою Акт прийому до нового навчального року. Акт готовності до опалювального сезону. Акти перевірок, випробувань. Акти перевірки контурів заземлення електроустановок, опору ізоляції. Приписи, постанови. Акти перевірок приміщення та обладнання. Документи контролю (довідки, доповідні записки, звіти) про виконання наказів, розпоряджень відповідних органів щодо утримання та експлуатації приміщення та території закладу. З’ясувати: - технічний стан будівлі НВК; - наявність та обладнання спортивних та ігрових майданчиків; - стан території та її відповідність санітарно-гігієнічним нормам: - стан озеленення (дерева, кущі, їх кількість, газони, квітники); - наявність фруктових дерев; куточку лісу, поля, лікарських трав; дослідницької ділянки; екологічної стежини; дитячих городів; - стан огорожі території закладу; - стан систем опалення, освітлення, вентиляції; - стан забезпечення холодною та гарячою проточною водою; - стан підвальних приміщень, дахів; - наявність та стан групових приміщень, класів, кабінетів, залів передбачених для даного типу закладу, їх естетичне оформлення; - своєчасність виконання ремонтних робіт, - збереження приміщень. Зробити висновок щодо: - наявності матеріально-технічних можливостей для організації навчально-виховного процесу; - наявності необхідних дозволів органів державного нагляду (контролю) на здійснення освітньої діяльності; - рівня забезпечення закладу необхідними площами та приміщеннями, їх безпечності, естетики оформлення; - ефективності та раціональності використання приміщень закладу та навчального обладнання. Данильченко А.М. –начальник управління освіти і науки Сумської міської ради. Дрига Т.В. –заступник начальника управління освіти і науки Сумської міської ради Феденко О.О. –головний спеціаліст управління освіти і науки, член освітньої громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти» Сєчной О.І. – начальник відділу моніторингу і контролю управління освіти і науки
3. Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу П. 3 Вивчення документів, матеріалів. Бесіда з керівником закладу, працівниками. Обстеження умов праці персоналу та умов перебування дітей (школярів) у закладі Документи (інструкції, журнали, плани, довідки, заходи, доповідні записки, звіти, приписи тощо) про забезпечення пожежної безпеки, охорони праці, цивільного захисту. Інструкція щодо організації життя та здоров’я дітей. Накази з основної та адміністративно-господарської діяльності. Акти перевірок. Протоколи нарад, педрад. Колективний договір. З'ясувати: - стан забезпечення НВК нормативно-правовими документами з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки; - наявність програм навчання з охорони праці; протоколів атестації з охорони праці та техніки безпеки життєдіяльності; журналів обліку інструктажів з охорони праці; відомостей про нещасні випадки; актів їх розслідування; - стан виконання приписів санітарно-епідеміологічних служб, пожежної безпеки, охорони праці; – кількість дітей (школярів) та працівників, які отримали травми,під час навчально-виховного процесу; - наявність заходів щодо запобігання випадкам виробничого травматизму; - наявність та стан протипожежного інвентарю; - стан дотримання протипожежних правил Зробити висновок щодо: - створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу; - стану виконання колективного договору. Сєчной О.І. – начальник відділу моніторингу і контролю управління освіти і науки Демидова Л. А. –заступник головиміського осередку освітньої громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти» Гога Л.М. – голова міської організації профспілки працівників освіти
4. Медичне обслуговування дітей П. 4 Огляд медичного кабінету. Аналіз документів. Бесіда з персоналом Документи з питань медичного обслуговування дітей відповідно до Інструкції з діловодства у дошкільному навчальному закладі та номенклатури справ закладу. З'ясувати: - стан дотримання вимог нормативно-правових актів щодо медичного обслуговування дітей та працівників ДНЗ; - стан забезпечення медичними працівниками ( наявність відповідної фахової освіти); - наявність медичного кабінету, ізолятора, відповідність їх обладнання нормативним вимогам; - створення умов для проведення медичної, оздоровчої роботи; - періодичність проведення та результати медичних оглядів дітей; - здійснення медико - педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей; - стан ведення документації з питань медичного обслуговування дітей відповідно до нормативно-правових документів. Зробити висновок щодо: - рівня медичного обслуговування дітей (учнів); - ефективності роботи по створенню безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання і навчання дітей (учнів). Борисенко Т. Д. – член освітньої громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти»
5. Створення умов для навчання дітей (учнів) з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей – інвалідів П.5 Огляд приміщень, вивчення матеріальної бази. Аналіз документів. Спостереження, бесіди, відвідування різних форм роботи з дітьми. Статут закладу. Банк даних дітей з особливими освітніми потребами та дітей – інвалідів. Протоколи засідань педагогічної ради закладу. Документи (накази, плани, заходи, протоколи, довідки, рішення) психолого-педагогічних консиліумів. Книга контролю керівника, діловий щоденник аналізу освітньо-виховного процесу вихователя-методиста. Документи учителів-логопедів, дефектологів, інших спеціалістів відповідно до Інструкції з діловодства у дошкільному навчальному закладі та номенклатури справ закладу. Витяги з протоколів психолого-медико-педагогічної консультації на кожну дитину. Книга взаємозв’язку між спеціалістами і вихователями. З'ясувати: - стан корекційно-відновлювальної та профілактичної роботи з предметно-практичного навчання, лікувальної фізкультури, соціально-побутової та комунікативної діяльності, просторової орієнтації, розвитку слухового, зорового, дотикового сприймання, формування мовлення; - рівень задоволення потреб дітей в отриманні спеціальної допомоги та інших корекційних послуг; - стан укомплектованості спеціалістами для забезпечення корекційної, лікувальної роботи, їх фахову освіту; - наявність приміщень спеціального призначення, кабінетів для здійснення корекційного навчання; - стан забезпечення спеціальними навчальними програмами, підручниками, посібниками; - рівень організації і педагогічного забезпечення індивідуальної освітньо-корекційної роботи з дітьми; - відповідність ведення та зберігання службової документації учителів-логопедів, дефектологів, інших спеціалістів Зробити висновок щодо: створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей – інвалідів Скворча Н.В. – голова міської ПМПК
6. 6.1. Робота щодо професійного розвитку педагогічних працівників П.6.1.,6.2., 6.3., 6.4. 6.2. Навчально-методична робота щодо професійного розвитку педагогічних працівників шкільного підрозділу Вивчення та аналіз документів і матеріалів. Бесіда з керівником, вихователем-методистом, педагогічними працівниками, молодими спеціалістами та їх наставниками. Огляд матеріалів методичного кабінету. Вивчення та аналіз документів і матеріалів. Бесіда з керівником, педагогічними працівниками. Огляд матеріалів методичного об’єднання вчителів. Штатний розпис. Накази з кадрових питань. Особові справи. Книга обліку особового складу працівників НВК. Тарифікаційний список. Графіки роботи педагогічних працівників. Посадові інструкції педагогічних працівників. Річний план роботи НВК. Плани роботи на місяць. Накази з основної діяльності (щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами). Книга протоколів засідань педагогічної ради. Матеріали проведення різних форм методичної роботи з педагогічними кадрами. Плани роботи та матеріали творчих груп. Картотека передового педагогічного досвіду, матеріали досвіду. Методичні розробки, рекомендації, пам’ятки, поради. Моніторинг активності педагогічних працівників у методичних заходах. Перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації педагогічних працівників (на 5 років). Документи по атестації педагогів відповідно до Інструкції з діловодства у дошкільному навчальному закладі Документи щодо роботи з молодими спеціалістами (план, заходи тощо). Щоденники самоосвіти та підвищення професійного рівня педагогів та молодих спеціалістів. Накази, листи органів управління освітою, наукових установ. Книги наказів. Наявність навчально-методичної літератури, авторських програм, розроблених працівниками закладу тощо. Матеріали роботи методичних об’єднань учителів Книга протоколів засідання педагогічної ради. З’ясувати: - загальну кількість педагогічних працівників, їх фахову освіту, наявність вакансій у дошкільному відділенні); - наявність посадових інструкцій, їх зміст та відповідність вимогам законодавства; - кваліфікаційний рівень педагогічних працівників; - відповідність виконання норм педагогічного навантаження в межах штатного розпису, затвердженого засновником (власником); - плинність кадрів ( за останні 3 роки); - наявність нормативно-правових документів з проведення атестації педагогічних працівників; - наявність перспективного плану атестації педагогічних працівників, медперсоналу (на 5 років), його виконання; - стан роботи з атестації педагогічних працівників, медперсоналу; - наявність відповідних наказів стосовно проведення атестації та ознайомлення з ними педагогічних працівників; - наявність та інформаційна наповнюваність атестаційного куточку; - обговорення питань атестації на педагогічних радах, зборах трудового колективу тощо - наявність наказів про заохочення працівників закладу - наявність умов для підвищення кваліфікації всіх педагогів та молодих спеціалістів шляхом самоосвіти; - рівень організації та ефективності роботи з молодими спеціалістами; - наявність матеріалів проведення різних форм методичної роботи з педагогічними кадрами; - відповідність напрямів і змісту діяльності вихователя-методиста посадовій інструкції та повноваженням, визначеними Типовим положенням про методичний кабінет ДНЗ; - організацію роботи та наповнення методичного кабінету; - стан надання методичної допомоги педпрацівникам; - участь працівників НВК у заходах центральних та місцевих органів управління освітою. Зробити висновок щодо: - організації роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників, рівня організації і змісту методичної роботи з педагогічними працівниками закладу та її впливу на результативність навчально-виховного процесу; - аналітичної діяльності методичного кабінету закладу. З'ясувати: - загальну кількість педагогічних працівників, їх фахову освіту; - наявність матеріалів проведення різних форм методичної роботи з педагогічними кадрами; - стан надання методичної допомоги педпрацівникам; - участь працівників у заходах міського, обласного, Всеукраїнського рівнів. Зробити висновок щодо: - рівня навчально-методичної роботи; - рівня інноваційної діяльності; - пропаганди передового досвіду на рівні міста, області, у ЗМІ тощо; - участі вчителів у фахових конкурсах. Адаменко Г.І. –методист ІМЦ Гога Л.М. – голова міської організації профспілки працівників освіти Москаленко Л.М. –методист ІМЦ
7. Організація розвивального навчально-виховного середовища у дошкільних групах П. 7 Огляд приміщень, вивчення матеріальної бази. Вивчення та аналіз документів і матеріалів. Спостереження, бесіди, відвідування різних форм роботи з дітьми. Річний план роботи НВК. Плани роботи на місяць. Накази з основної діяльності. Книга протоколів засідань педагогічної ради. Довідки про стан розвивального середовища. Матеріали оглядів, конкурсів. Матеріали консультацій щодо організації розвивального життєвого простору. З’ясувати: - створення цілісної моделі розвивального життєвого простору; - урахування вимог програми до обладнання розвивального життєвого простору у різних вікових групах дошкільного закладу; - наявність сучасного предметно-ігрового, природного і соціального простору та створення умов для самореалізації дитини; - заходи щодо вдосконалення предметно-розвивального життєвого простору. Зробити висновок щодо: організації розвивального середовища (рівномірне балансування різних складників розвивального середовища - природного, предметно - ігрового, соціального з внутрішнім життям дитини). Борисенко Т. Д. – член освітньої громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти» Мірошниченко О. І – голова батьківського комітету СНВК № 37
8. Наявність бібліотеки та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі П. 8 Спостереження, бесіди, відвідування різних форм роботи з дітьми. Річний план роботи Плани роботи вихователів з дітьми. Інтернет - сайт НВК. Книга складського обліку. Наявність ТЗН та комп’ютерної техніки відповідно до нормативних вимог, власного сайту. Інвентарна книга бібліотечного фонду. Відомості про забезпечення учасників навчально-виховного процесу підручниками, посібниками, довідниками, інструктивно-методичними матеріалами тощо. З’ясувати: - стан забезпечення технічними засобами навчання та комп’ютерною технікою (телевізор, магнітофон, комп’ютер, відеомагнітофон, мультимедійна дошка, музичний центр, програвач дисків, копіювальна техніка тощо); - наявність бібліотеки, її оснащення, дієвість, забезпечення комп’ютерною технікою. Зробити висновок щодо: - стану забезпечення комп’ютерною технікою, технічними засобами навчання; - рівня інформаційного забезпечення закладу, ефективності його використання.- раціональності та ефективності використання комп'ютерної техніки, інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, управлінській діяльності. Борисенко Т. Д. – член освітньої громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти»
9. 9.1. Дієвість внутрішнього моніторингу розвитку вихованців П.9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9., 9.10. 9.2. Дієвість внутрішнього моніторингу навчальних досягнень учнів. Забезпечення якості початкової освіти, навчальних досягнень учнів. Аналіз документації педагогів, планів роботи. Спостереження, бесіди з педагогами та дітьми. Відвідування різних форм роботи з дітьми. Аналіз дитячих робіт. Аналіз документації педагогів, планів роботи. Спостереження, бесіди. Проведення контрольних робіт. План роботи закладу, плани роботи педагогів. Результати моніторингового дослідження. Протоколи педагогічних рад. Книга наказів з основної діяльності. Режим роботи закладу. Розклад навчальних занять. Довідки про стан навчально-виховної роботи. Картотека матеріалів, публікацій психолого-педагогічної літератури, дидактичних ігор, методичних розробок Книга наказів із основної діяльності. Класні журнали. Щоденники учнів. Зошити для контрольних робіт. Контрольні роботи . Книга протоколів засідань педагогічної ради. Матеріали державної підсумкової атестації. З'ясувати: - відповідність змісту освітньої діяльності основним вимогам Базового компонента дошкільної освіти; - забезпеченість інваріантної складової змісту дошкільної освіти; - дотримання в закладі режиму роботи, розпорядку дня у групах; - організація навчально-виховної роботи, раціональність розкладу занять, його виконання; - стан соціальної адаптації та загальної компетенції дитини; - дотримання особистісно-орієнтованого підходу під час навчально-виховної роботи з дітьми; - вміння дітей користуватися набутими знаннями в реальному житті; - ефективність організації освітньої діяльності, наявність динаміки, прогресивних змін в особистісному зростанні кожної конкретної дитини, розвиток базових якостей особистості, життєва компетентність дошкільника; - стан планування навчально-виховного процесу; - творчий підхід педагогів до використання інноваційних педагогічних технологій у практичній роботі; - стан забезпечення наочним, дидактичним матеріалом, методичною літературою з даного розділу в методкабінеті та в групах. Зробити висновок щодо: - дієвості внутрішнього моніторингу розвитку вихованців; - стану реалізації вимог інваріантної частини змісту дошкільної освіти, - стану реалізації чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей; - результативності навчально-виховного процесу, рівня сформованості знань у дітей. З'ясувати: - рівень навчальних досягнень учнів за результатами річного семестрового) оцінювання; - рівень навчальних досягнень учнів за результатами контрольних робіт; Зробити висновок щодо: - відповідності рівня навчальних досягнень учнів за результатами контрольних робіт рівню їх навчальних досягнень згідно з річним (семестровим) оцінюванням та державної підсумкової атестації ; - об'єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів; - забезпечення якості початкової освіти; - дієвості внутрішнього моніторингу навчальних досягнень учнів. Адаменко Г.І. – методист ІМЦ Демидова Л. А. –заступник головиміського осередку освітньої громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти» Борисенко Т. Д. – член освітньої громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти» Куриленко І. М. – вихователь-методист СНВК № 34 Дрига Т.В. –заступник начальника управління освіти і науки Сумської міської ради Москаленко Л.М. –методист ІМЦ
10. Створення умов для задоволення потреб учнів у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи. Забезпеченість варіативної складової змісту дошкільної освіти П. 10 Огляд приміщень, вивчення матеріальної бази. Аналіз документації педагогів, спеціалістів, планів роботи. Бесіди з педагогами та дітьми , аналіз анкетування батьків. Спостереження за роботою гуртків. План роботи закладу, протоколи педрад, нарад при завідуючому, документи спеціалістів (керівників гуртків). Накази про організацію та надання додаткових освітніх послуг. Положення про гурткову роботу. Програми гуртків. Банк даних здібних та обдарованих дітей. Сценарії, звіти, фотоматеріали, матеріали участі в конкурсах, виставках, фестивалях тощо, звіти роботи гуртків. З’ясувати: - стан надання додаткових освітніх послуг; - створення умов для своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів і здібностей дітей; - створення банку даних обдарованих дітей; - стан забезпечення ДНЗ програмами для проведення гурткової роботи; - стан ведення документації керівників гуртків; - дотримання вимог нормативно-правових актів щодо надання додаткових освітніх послуг; стан участі школярів у різних конкурсах, змаганнях тощо; - стан створення умов для задоволення потреб учнів у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи. Зробити висновок щодо: - створення умов для забезпечення варіативної частини змісту дошкільної освіти; - ефективності використання варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти - залучення учнів до участі в різноманітних конкурсах, змаганнях тощо. Результативність їх участі; - наявності в НВК системи виховної роботи, її дієвості та ефективності. Москаленко Л.М. –методист ІМЦ Куриленко І. М. – вихователь-методист СНВК № 34
11. Забезпечення соціально-психологічного супроводу учнів (вихованців). П. 11 Огляд кабінету психолога. Вивчення та аналіз документації психолога. Бесіда з керівником закладу, працівниками, дітьми та їх батьками. Анкетування педагогічного колективу. Спостереження за педагогічним процесом. Річний план роботи НВК. Книга протоколів засідань педагогічних рад. План роботи практичного психолога. Матеріали психолого-педагогічних консиліумів. Розклад організованих форм роботи з дітьми. Журнали спостережень, аналізу занять, проведення корекційно-розвивальної роботи. Плани (звіти) проведення тематичних тижнів. Індивідуальні картки психолого-педагогічного супроводу дітей. Банк даних психодіагностичних методик та корекційно-розвивальних програм. Довідково-інформаційна документація. Журнали щоденного обліку робочого часу та індивідуальних консультацій. З’ясувати: - створення умов для здійснення психологічного супроводу освітньої діяльності закладу; - стан методичного забезпечення психологічного супроводу освітньої діяльності; - стан взаємодії практичного психолога з учасниками освітньо-виховного процесу; - створення умов для навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами; - дієвості і результативності роботи практичного психолога; - відповідності ведення та зберігання службової документації практичним психологом. Зробити висновок щодо: - ефективності здійснення соціально психологічного супроводу освітньої діяльності закладу; - роль практичного психолога у створенні позитивного мікроклімату в колективі. Свириденко М.М. – завідуюча відділу психології та соціальної роботи інформаційно-методичного центру
12. Організація харчування дітей П. 12 Огляд харчоблоку та допоміжних приміщень. Вивчення та аналіз документації. Бесіди з керівником, працівниками. Документи з питань організації харчування дітей відповідно до Інструкції про організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та номенклатури справ закладу. З'ясувати: - наявність і стан харчоблоку та допоміжних приміщень; - стан матеріально-технічного забезпечення організації харчування; - стан забезпечення продуктами харчування та дотримання санітарно-гігієнічного режиму їх зберігання в коморі; - стан організації харчування дітей у НВК; - стан виконання натуральних норм харчування. Зробити висновок щодо: - створення умов для харчування дітей; - забезпечення збалансованого, якісного харчування дітей, дотримання натурального набору продуктів; - організації системи контролю за станом харчування. Борисенко Т. Д. – член освітньої громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти» Мірошниченко О. І – голова батьківського комітету СНВК № 37
13. Забезпечення якості управлінської діяльності (наявність, дієвість) внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу; П. 13 Вивчення та аналіз документів і матеріалів. Бесіда з керівником закладу, працівниками. Спостереження. Відвідування різних форм роботи з дітьми. Документи контролю та аналізу з усіх напрямів діяльності закладу (план, графіки, циклограми, схеми контролю тощо). Накази з основної діяльності, кадрових та адміністративно-господарських питань. Довідки про стан навчально-виховної роботи. Книга протоколів засідань педагогічної ради закладу, протоколи нарад. Матеріали щорічного звіту керівника перед педагогічним колективом та громадськістю. Книга контролю керівника, діловий щоденник аналізу навчально-виховної роботи, вихователя-методиста. З'ясувати: - стан роботи керівника щодо забезпечення контролю за діяльністю дошкільного відділення закладу; - стан охоплення контролем усіх напрямів діяльності дошкільного відділення закладу; - наявність аналітичних наказів, управлінських рішень, їх доцільність, ефективність та контроль за виконанням Зробити висновок щодо: - системи внутрішнього контролю; - ефективності прийнятих рішень; - рівня управлінської діяльності керівника З'ясувати: - стан роботи керівника щодо забезпечення контролю за діяльністю шкільного відділення закладу; - стан охоплення контролем усіх напрямів діяльності шкільного відділення закладу; - наявність аналітичних наказів, управлінських рішень, їх доцільність, ефективність та контроль за виконанням; - системи контролю за станом відвідування учнями навчальних занять, своєчасності відповідного інформування органів управління освітою. Зробити висновок щодо: - системи внутрішнього контролю за роботою шкільного підрозділу; - ефективності прийнятих рішень; - рівня управлінської діяльності керівника та його заступника. Данильченко А.М. – начальник управління освіти і науки Сумської міської ради. Дрига Т.В. – заступник начальника управління освіти і науки Сумської міської ради Феденко О.О. –головний спеціаліст управління освіти і науки, член освітньої громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти»
14. Суспільний рейтинг закладу. Створення позитивного іміджу закладу, його суспільна оцінка батьківською громадськістю, відкритість і публічність у діяльності навчального закладу. П. 14. Вивчення та аналіз документів, матеріалів преси. Бесіда з керівником закладу, працівниками, батьками. Анкетування батьків, учасників навчально-виховного процесу. Спостереження. Річний план роботи . Книга протоколів засідань педагогічних рад. Спільний план роботи зі школою, договір на співпрацю. Протоколи засідань батьківського комітету, загальних батьківських зборів, Ради закладу, матеріали звітів керівника перед батьками та громадськістю, Плани роботи та матеріали консультпункту. Матеріали засобів масової інформації, періодичної преси про заклад. Журнал прийому громадян керівництвом закладу. Персональний сайт ДНЗ, інтернет- блог тощо. Результати анкетування учасників навчально-виховного процесу. Сценарії, звіти, фотоматеріали, матеріали участі в конкурсах, виставках, фестивалях, акціях, флеш-мобах тощо З'ясувати: - динаміку скарг громадян щодо діяльності НВК, що надійшли до його керівника, органів управління освітою, стан реагування на них , вжиття відповідних заходів; - стан висвітлення діяльності НВК у засобах масової інформації; - наявність та дієвість персонального сайту НВК, інтернет- блогу, висвітлення роботи закладу в соціальній мережі; - участь НВК у міських, обласних, регіональних або державних заходах; - організацію роботи з батьками, батьківським комітетом, школою, здійснення співпраці з другими соціальними інститутами дитинства - якість роботи консультпункту. Зробити висновок щодо: - рівня роботи по створенню позитивного іміджу закладу; - відкритості і публічності у діяльності навчального закладу. Данильченко А.М. – начальник управління освіти і науки Сумської міської ради. Демидова Л. А. –заступник головиміського осередку освітньої громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти» Мельник В. А. – депутат Сумської міської ради Мірошниченко О. І – голова батьківського комітету СНВК № 37
15. Стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю. П. 15. Вивчення та аналіз документів, матеріалів. Бесіда з керівником закладу, працівниками. Спостереження. Матеріали Державної атестації закладу. Акти та інші матеріали Державного інспектування. Контрольно-візитаційна книга закладу. Книга наказів з основної діяльності. План заходів щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попереднього заходу державного контролю. Документи про виконання заходів (звіти, інформація, довідки) З'ясувати: - наявність плану заходів щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, відповідність його акту за результатами атестації, державного інспектування: повнота, конкретність, реальність, встановлення строків виконання та визначення відповідальних тощо; - стан виконання вищезазначеного плану заходів. Зробити висновок щодо: - повноти та якості усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попереднього заходу державного контролю, дотримання встановлених термінів. Дрига Т.В. – заступник начальника управління освіти і науки Сумської міської ради Феденко О.О. –головний спеціаліст управління освіти і науки, член освітньої громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти» Мельник В. А. – депутат Сумської міської ради

Вик. Феденко

Кiлькiсть переглядiв: 643

Коментарi